Algemene voorwaarden

Uittreksel van de belangrijkste bepalingen:
De Algemene Handelsvoorwaarden (2020) voor de Handel en Dienstverlening in Kaas en de Geschillenregeling, tevens Arbitragereglement (2020) van de Stichting “Nederlandse Zuivelbeurs” te ‘s-Gravenhage zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de aangesloten bedrijven, behoudens afwijkende, op schrift gestelde bedingen. De voornaamste bepalingen luiden als volgt:

HOOFDSTUK 1 Algemeen

Offertes zijn vrijblijvend.
Levering: af–fabriek (“ex works”), tenzij anders overeengekomen. Ingeval van levering franco” wordt geleverd “CIP” volgens de geldende Incoterms.

Prijs: per gewicht/kilogram netto af-pakhuis/magazijn verkoper in euro.

Eigendomsvoorbehoud: alle geleverde zaken blijven verkopers eigendom – ook na en ondanks bewerking of behandeling – totdat de koper volledig heeft voldaan aan alle vorderingen, betrekking hebbende op krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken. Koper is niet bevoegd de zaken, aan verkoper in eigendom toebehorend, te verpanden.

Betaling: uiterlijk de 28ste dag na factuurdatum; bij niet-tijdige betaling is koper een rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd en dient koper alle kosten ter incasso van de vordering (waaronder begrepen 15% van de hoofdsom wegens buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 100,-), alsmede de kosten van rechtskundige of andersoortige bijstand te betalen. Verkoper / opdrachtnemer hoeft niet aan te tonen de inningskosten die zijn gemaakt.

Overmacht: onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en de Nederlandse rechtspraak daaronder wordt begrepen. Overmacht ontslaat de verkoper/opdrachtnemer en de koper/
opdrachtgever van de verplichting tot levering c.q. afname zonder dat de verkoper/opdrachtnemer c.q. uit dien hoofde enig recht op schade vergoeding kan doen gelden.

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.

Geschillen zullen worden onderworpen aan scheidslieden overeenkomstig de Geschillenregeling, tevens Arbitragereglement (2020)van de Stichting “Nederlandse Zuivelbeurs”, tenzij de verkoper het geschil voorlegt aan de sector Kanton van de Rechtbank, indien de waarde van het desbetreffende geschil dat toelaat.

HOOFDSTUK 2 Handel
Gebreken aan de kaas bij ontvangst dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken te worden gereclameerd, voor zachte kaas geldt een termijn van 2 werkdagen na ontvangst. De algemene handelsvoorwaarden kent een aparte klachtenregeling voor gebreken die zich na ontvangst vertonen.

Afwijkingen van het leveringsgewicht dienen door de koper uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering te worden gemeld bij de verkoper en schriftelijk te worden bevestigd. in geval van gewichtsafwijkingen bij natuurkaas voor wat betreft de verrekeningen worden de volgende normen gehanteerd:

natuurkaas met een leeftijd van 14 dagen tot 29 dagen mag een gewichtsafwijking vertonen van maximaal 0,4% zonder dat verrekening plaatsvindt; indien de afwijking hoger is, dan mag vanaf een afwijking van 0,2 % worden verrekend.

– natuurkaas met een leeftijd van met een leeftijd van 29 dagen tot 57 dagen mag een gewichtsafwijking vertonen van maximaal 0,2% zonder dat verrekening plaatsvindt; indien de afwijking hoger is mag vanaf een afwijking van 0,1% worden verrekend.

– natuurkaas met een leeftijd van natuurkaas met een leeftijd van 57 dagen en ouder mag een gewichtsafwijking vertonen van maximaal 0,05% zonder dat verrekening plaatsvindt; indien de afwijking hoger is, mag vanaf een afwijking van 0,05% worden verrekend.

Koper dient bij de opslag te voldoen aan de verplichtingen uit de praktijk:

– opslag dient te geschieden in een geconditioneerd pakhuis/magazijn; – er dient een periodieke controle plaats te vinden, die wordt vastgelegd in een pakhuislogboek van de koper; – bij hele natuurgerijpte kaas, niet verpakt, dient de conditionering te zijn: maximaal 16° C; – bij alle verpakte kaas inclusief foliekaas dient de conditionering te zijn: 1-7° C, alsmede moet door de koper worden zorg gedragen dat de originele verpakking onbeschadigd blijft. De gewichtsbepaling van foliekaas vindt plaats exclusief het gewicht van de gebruikte folie.

HOOFDSTUK 3 Dienstverlening
Alle bewaring en/of bewerking van kaas in de kaasopslag zal geschieden voor rekening en risico van opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient over afdoende verzekering te beschikken tegen alle risico’s die de opgeslagen en/of in bewerking gegeven kaas tijdens de duur van de overeenkomst kunnen treffen.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor oponthoud, tijdverlies, kosten of schade, van welke aard dan ook door wie dan ook geleden, tengevolge van een niet bereikbaar of niet bruikbaar of reeds ingenomen zijn van laad/losplaatsen, tenzij vooraf ruimte is besproken.

Opdrachtnemer is in geen geval verplicht tot aanvaarding van kaas waarop vracht, belastingen, rechten, boetes en/of andere lasten of kosten, van welke aard dan ook, moeten worden betaald, tenzij door of vanwege opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

Verpakken
Voorzover door verpakking door opdrachtnemer, in de zin van de productaansprakelijkheidswetgeving een “nieuw” product mocht ontstaan, zal steeds de opdrachtgever en nimmer opdrachtnemer als producent worden aangemerkt in de zin van de wetgeving omtrent productaansprakelijkheid.

Klachten over de deugdelijkheid van de verpakkingswerkzaamheden door de opdrachtnemer, kunnen slechts worden gedaan binnen 10 werkdagen nadat de opdrachtgever de ondeugdelijkheid van de dienstverlening heeft ontdekt, doch in geen geval later dan 42 dagen na het tijdstip waarop de betreffende verpakkingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Klachten over de dienstverlening zijn niet ontvankelijk wanneer de opdrachtgever tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl de opdrachtgever de beweerde ondeugdelijkheid van de dienstverlening door eenvoudige controle op het eerste gezicht had kunnen constateren.

De schadevergoedingsplicht van de opdrachtnemer terzake de door hem geleverde verpakkingsdiensten zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan het factuurbedrag van de geleverde verpakkingsdiensten waarop de ondeugdelijkheid betrekking heeft onverminderd het eventuele recht van de opdrachtgever om de betreffende dienstverleningsovereenkomst te ontbinden wegens toerekenbare tekortkoming.

Aansprakelijkheid
De dienstverlener is niet aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden. Er kan geen beroep worden gedaan op de beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

II DE AANVULLENDE DERDEN-VOORWAARDEN
Op overeenkomsten met derden (niet-aangesloten bedrijven van de Stichting “Nederlandse Zuivelbeurs”) zijn de Algemene Handelsvoorwaarden (2020) eveneens van toepassing met inachtneming van de “Aanvullende Derden-Voorwaarden” (Paragraaf II van de Algemene Handelsvoorwaarden).

Op de overeenkomsten tussen aangesloten bedrijven van de Vereniging “Nederlandse Zuivelbeurs” en op overeenkomsten tussen aangesloten bedrijven en derden, de interpretatie en de uitvoering daarvan, zijn bij uitsluiting het Nederlandse recht en het bepaalde in de Algemene Handelsvoorwaarden (2020) van de Stichting “Nederlandse Zuivelbeurs” van toepassing, zulks met inbegrip van de daarin voorgeschreven Geschillenregeling, tevens Arbitragereglement (2020).

De door een aangesloten bedrijf aan een derde wegens niet of niet behoorlijke nakoming ener overeenkomst te betalen schadevergoeding, kan nimmer de factuurwaarde van de krachtens die overeenkomst geleverde goederen te boven gaan. Het aangesloten bedrijf is nooit aansprakelijk voor gevolgschade aan de zijde van de derde geleden.

Contact met ons

Bent u nog geen klant van Ayal Kaas? Staat uw specifieke product niet op onze site? Of wilt u een private label ontwikkelen?
Neem dan contact op met onze verkoopafdeling.

 

9 + 3 =

bezoek ons

Gording 15

1551 NH   Westzaan

Contact

T +31 75 - 614 7162 

info@ayalkaas.nl

Openingstijden

Ma - Vr: 08.30 - 17.30 u

Za - Zo:

gesloten

account

Inloggen

Registreren

informatie

Disclaimer

Privacy policy

Voorwaarden

Certificaten

IFS

SKAL

Halal

EKO